Trvalý pobyt v ČR: как получить ПМЖ в Чехии

Новый закон о пребывании иностранцев в Чехии

Проект нового закона – принято будет не все, что пообещали, но и этого – хватит.

Вместо визы на 6 мес появляется национальная виза сроком до 1 года. Продлению не подлежит. Можно попросить несколько раз подряд. Оформляется быстро и дешево.
А. Národní vízum: Na žádost bude vydáváno národní vízum za úcelem pobytu
do 1 roku. Dále bude z moci úrední vydáváno
– národní vízum za úcelem prevzetí povolení k pobytu (въездная виза)
– národní vízum za úcelem vycestování.(выездная виза)

Временный ВНЖ (разрешение на долговременное проживание). Выдается на срок более 1 года с возможностью дальнейшего продления.

B. Dlouhodobý pobyt
Povolení k dlouhodobému pobytu: Bude vydáváno pro úcely vyžadující pobyt na území delší než 90 dnu. Povolení k dlouhodobému pobytu muže být vydáno i na dobu delší než 1 rok s možností prodloužení.

ПМЖ имеет три варианта:

– разрешение на длительное резидентное пребывание – на основании 5 лет непрерывного пребывания в ЧР
– ПМЖ без требования проживания 5 лет – ПМЖ для тех, кто получает его по браку, по корням, по специальному решению правительства (ты нужен Чехии)..
– по опеке

C. Trvalý pobyt
1. Povolení k pobytu dlouhodobe pobývajícího rezidenta: po 5 letech pobytu
na území. Вариант по 5 годам, “долговременно пребывающего резидента”.
2. Povolení k trvalému pobytu: bez požadované predchozí doby pobytu na
území, resp. požadovaná doba pobytu bude kratší než 5 let.
3. Oprávnení k trvalému pobytu cizince svereného do náhradní výchovy.

Prehled jednotlivých typu povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem zamestnání – что происходит с рабочими визами

Карта работника – двойной документ, разрешение на пребывание + разрешение на работу. Будет выдаваться всем категориям работников. Отменяются Зеленые карты.

Nový druh duálního dokladu koncipovaný jako základní typ povolení k dlouhodobému
pobytu za úcelem zamestnání. Tato karta bude urcena pro nejširší skupinu
pracovních migrantu a k jejímu vydání bude vyžadováno splnení nejobecnejších
podmínek. Bude vydávána na všechny typy pracovních pozic, vcetne tech, které
nevyžadují žádnou odbornou kvalifikaci. K zamestnanecké karte bude podle poctu
pracovneprávních vztahu uzavrených cizincem vydáno jedno ci více potvrzení
o zamestnání, v nemž bude uveden zejména zamestnavatel, druh práce a místo výkonu
práce.
Zamestnanecká karta bude zahrnovat následující typy/situace:
a) pujde o volné pracovní místo uvedené v centrální evidenci volných pracovních
míst obsaditelných cizinci – v techto prípadech se nebude vydávat zvlášt
povolení k zamestnání, jde typicky o duální povolení,
b) pujde o cizince, který má volný prístup na trh práce podle zákona o zamestnanosti,
c) pujde o cizince, kterému bylo vydáno povolení k zamestnání podle zákona
o zamestnanosti.
2) Modrá karta
Duální doklad vydávaný vysoce kvalifikovaným pracovníkum již podle stávající
právní úpravy (na základe príslušné unijní smernice).

Появляющиеся типы рабочих ВНЖ:
Prehled jednotlivých typu povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem zamestnání

Карта высококвалифицированного работника – на позиции, определенные списком.
Обладатели получают право просить ПМЖ через 2 года.
3) Karta vysoce kvalifikovaného zamestnance
Karta bude vydávána pouze na pracovní pozice vyžadující vysokou kvalifikaci, které budou uvedeny v narízení vlády CR. Její držitel bude mít možnost požádat o trvalý pobyt již po 2 letech nepretržitého pobytu a práce na území CR. Высококвалифицированный сотрудник – право попросить о ПМЖ через 2 года от ее открытия.
Карта сотрудника компании, распределенной по разным странам.
4) Karta vnitropodnikove prevedeného zamestnance
Podmínky pro vydání této karty budou nastaveny v souladu s aktuálne pripravovanou
unijní smernicí. Nebude-li smernice prijata, bude vytvorena národní právní úprava s temito principy:
– kartu bude možno vydat pouze na pracovní pozice manažera, specialisty nebo absolventa-stážisty pro zamestnance prevádené v rámci nadnárodní skupiny podniku,
– karta bude vydávána bez testu trhu práce,
– prevádený pracovník bude muset prokázat urcitou dobu zamestnání u vysílajícího zahranicního subjektu.

Prehled jednotlivých typu povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání

Предпринимательские ВНЖ делятся на 2 категории:

Dlouhodobý pobyt za úcelem podnikání se bude delit do 2 kategorií:
1) Podnikání s investicí – Предприниматель – инвестор
Základní cíle nové právní úpravy
Nová právní úprava bude vycházet z principu, že podnikání cizincu musí být
prínosem pro ceskou ekonomiku. От его деятельности должна быть польза чешской экономике. Это будет контролировалься при рассмотрении решения о продлении ВНЖ.
Prokázání tohoto prínosu proto bude podmínkou udelení i prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání. Základním požadavkem bude doložení investice v urcité výši a forme stanovené narízením vlády.
11 Žadatel bude muset uvést puvod penežních prostredku ci jinak doložit, že se jedná o penežní prostredky pocházející z legální cinnosti. Bez této investice bude možno získat povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání pouze na základe stanoviska ústredního orgánu státní správy o prínosu daného podnikání, které bude vydáváno jen ve
zvláštních prípadech.
12 Realizace investice muže být overována pri prodlužování doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Hospodárská komora CR bude za úcelem posouzení investice poskytovat stanovisko odboru azylové a migracní politiky Ministerstva vnitra.
Základní podmínky pro vydání povolení
Doklady o úcelu pobytu nebudou v právní úprave výslovne vymezeny, cizinec bude predkládat doklady, kterými presvedcive prokáže svuj podnikatelský zámer a schopnost jeho realizace, aby byly plneny požadavky stanovené narízením vlády.
Investující cizinec bude muset pri žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
správnímu orgánu doložit doklad o prevodu financních prostredku urcených pro investici na úcelove vázaný úcet v CR a pri žádosti o jeho prodloužení následne prokázat realizaci své investice do podnikání.
Pri prodlužování doby platnosti povolení bude následne správní orgán overovat také doklady o výši zaplacených daní a o odvodech pojistného na sociální zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti.

Žadatel o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání bude rovnež povinen predložit správnímu orgánu doklad o oprávnení podnikat na území CR, prípadne o splnení podmínek pro získání nebo vznik tohoto oprávnení.

Директора компаний, не являющиеся соучредителями фирмы:
Разрешение на долговременно проживание на основании ведения предпринимательской деятельности будет выдаваться управляющим органам компании при показе итогов инвестирования в экономику. Могут потребовать, чтобы юридическое лицо вело деятельность в ограниченном временном промежутке.
Povolení k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání bude vydáváno rovnež cizincum v postavení statutárního orgánu právnické osoby, kterí nejsou soucasne úcastníky v této právnické osobe. Podmínkou vydání pobytového oprávnení bude prokázání prínosu podnikání príslušné právnické osoby pro CR formou realizované investice. Muže být rovnež požadováno, aby daná právnická osoba na území CR vykonávala svou podnikatelskou cinnost po urcitou dobu.
Иностранец – член управляющего органа будет обязан предъявить:
– договор с упомянутым юр. лицом (двуязычный)
Cizinec, který má plnit úlohu statutárního orgánu podnikající právnické osoby,
bude povinen doložit:
– smlouvu nebo jiný dokument zakládající odpovídající vztah cizince k této
právnické osobe vyhotovený v ceském jazyce i v jazyce srozumitelném danému
cizinci,
– гарантированное обязательство о сумме вознаграждения с упоминанием, что эта сумма не может быть снижена менее прожиточного минимума.
– závazné ujednání o výši odmeny s podmínkou, že mesícní výše minimálního
príjmu cizince plynoucího z jeho funkce nesmí být nižší, než je výše základní
sazby minimální mesícní mzdy, prípadne její násobek.

Неинвестиционное предпринимательство
2) Podnikání bez investice
Если иностранец не собирается инвестировать средства в Чехии, подать прошение о долговременном пребывании он сможет только через 2 года легального пребывания на территории страны. (Предполагаю, что речь идет о нахождении тут на основании национальных виз)
Nebude-li cizinec na území CR investovat, bude oprávnen podat žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu za úcelem podnikání až po 2 letech predchozího
nepretržitého legálního pobytu v CR.
Исключение составляют иностранцы, получившие в Чехии высшее образование.
Výjimku budou mít cizinci, kterí v CR
získali vysokoškolské vzdelání podle zákona o vysokých školách
13. Cizinec bude muset složit zkoušku z ceského jazyka na úrovni stanovené provádecím predpisem.
Неинвестиционные ВНЖ сопровождаются требованием сдачи языкового экзамена

Учеба
1. Учеба в высшем учебном заведении
Максимально разрешение на 27 мес с возможностью продления. Изменение основания пребывания – только по успешному окончанию учебы. Требуется подтверждение знания чешского языка.
2. Языковое обучение и подготовка для учебы
Максимально разрешение на 27 мес с возможностью продления не более 1 раза. Изменение основания пребывания – только на учебную визу. При подготовке к учебе требуется подтверждение знания чешского языка.
3. Обменная программа средних школ
Максимально разрешение на 27 мес без возможности продления. Изменение основания пребывания запрещено.
4. Неоплачиваемая практика
Максимально разрешение на 27 мес с возможностью продления не более 1 раза. Изменение основания пребывания запрещено.
5. Волонтерство
Максимально разрешение на 27 мес с возможностью продления. Изменение основания пребывания запрещено.
6. Стипендиаты
Максимально разрешение на 27 мес с возможностью продления не более 1 раза. Изменение основания пребывания запрещено.

Постоянное место жительства в Чехии

ПМЖ в Чехии-постоянное место жительства

Как иностранец может получить ПМЖ в Чехии или постоянное место жительства. Какие для этого необходимы документы и правила получения ПМЖ в Чехии вы можете узнать из этой статьи.

 • Иностранец может получить ПМЖ, если он до этого в течение 5 лет имел вид на жительство Чехии, непрерывно и легально находился в стране.
 • ПМЖ в Чехии может получить человек, подтвердивший свои чешские корни.
 • Супруг или супруга гражданина Чехии (через 2 года наличия ВНЖ).
 • Одинокие родители, старше 65 лет, гражданина Чехии.
 • Совершеннолетний ребёнок гражданина Чехии, старше 65 лет.
 • ПМЖ в Чехии может быть предоставлено иностранцу, усыновившему гражданина Чехии
 • Несовершеннолетние дети гражданина Чехии или иностранца с ПМЖ в Чехии.
 • ПМЖ в Чехии может быть получено особой, пребывание которой в Чехии совпадает с политическими, спортивными интересами государства.

Все остальные, широко разрекламированные способы получения ПМЖ не просто неэффективны, и даже не законны.

Для того, чтобы получить ПМЖ в Чехии, необходимо будет сдать несложный экзамен по чешскому языку (уровень А1) и подготовить пакет документов на ПМЖ (VISACZ возьмёт на себя подготовку всех необходимых документов).

Обязательным условием для получения ПМЖ в Чехии является отсутствие судимости. При подаче документов на ПМЖ в Чехии, МВД делает запрос Вашей справки о несудимости.
Условием для получения ПМЖ в Чехии, также является отсутствие долгов: социальные выплаты, медицинское страхование, налоги, пенсионное страхование, алименты и так далее.

Как получить ПМЖ без сдачи экзамена чешского языка

• От экзамена освобождаются выпускники государственных ВУЗов, которые обучались на чешском языке и могут предостаивть диплом.
• От экзамена освобождаются лица, которые за период последних 20 лет, хотя бы 1 год непрерывно обучались в чешской школе, колледже или ВУЗе.
• Обладатели сертификатов по чешскому языку (минимальный уровень A1). Данный сертификат получают студенты по окончанию подготовительных курсов с правом проведения государственного экзамена для поступления в ВУЗы Чехии.
• Иностранцы, которые сдавали выпускной экзамен по чешскому языку в чешской школе.
• Лица не достигшие 15 летнего возраста.
• Лица старше 60 лет.
• Освобождены лица с физическими или психическими ограничениями в коммуникации.

Тест для получения ПМЖ

Если для получения ПМЖ, Вам все такие необходимо сдавать экзамен, то сделать Вы это можете в удобной для Вас школе, при том, что Вы имеете право на 1 бесплатную попытку. Все дальнейшие попытки будут Вам обходится в 1500 крон. Сдавать экзамен Вы можете неограниченное количество раз.

Экзамен состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть ориентирована на проверку Ваших навыков чтения, письма и восприятия речи (аудирвоание). В устной части экзамена, Вам будут задаваться вопросы, чтобы проверить Ваши навыки общения, способности поддержать разговор и сориентироваться по ситуации.

Продолжительность экзамена для получения ПМЖ

 • Чтение — 25 минут
 • Письменная часть – 15 минут
 • Аудирование – 35-40 минут
 • Устная часть экзамена – 10 минут

Самая сложная часть экзамена – это аудирование. Так как скорость записи, соответствует темпу нормальной чешской речи, слушать надо крайне внимательно, так как даётся много лишней информации и для правильных ответов на вопрос необходимо хорошее восприятие и понимание чешской речи.
В общей сложности тест на владение чешским зыком длится около 1,5 часа. В реальности, этот процесс конечно занимает больше времени, ориентировано 6 часов, так как стоит учитывать время, отведённое на регистрацию, паузы между частями экзамена, проверку тестов, процесс выдачи сертификатов.

Для допуска к устной части экзамена необходимо правильно выполнить минимум 60% каждой части экзамена.

Где сдать экзамен на владение чешским языком в Праге

• UNIVERZITA KARLOVA, ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY, Studijní středisko Praha – Krystal.
Адрес: José Martího 407/2, 162 00 Praha 6.
Телефон: 235 358 557
• UNIVERZITA KARLOVA, ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY, Studijní středisko Praha – Albertov.
Адрес: Albertov 7/3a, 128 00 Praha 2.
Телефон: 224 918 775
• Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Адрес: Školská 15, 116 72 Praha 1
Телефон: 222 232 235, 773 949 159.
• UNIVERZITA KARLOVA, ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY, Studijní středisko Praha – Hostivař.
Адрес: Weilova 1453/2i, 102 00 Praha 10 (areál UK, budova č. 8)
Телефон: 224 918 775

Преимущества ПМЖ

• иностранец имеет право работать по найму на равных условиях с гражданами Чехии без разрешения из бюро трудоустройства,
• иностранец имеет право на пенсию и другие социальные льготы наравне с гражданином Чехии,
• на детей иностранца на все время учебы (до 26 лет) распространяется бесплатное медицинское обслуживание,
• после 5 лет ПМЖ иностранец может просить чешское гражданство.

Пакет документов на получение ПМЖ

Внимание! Если Вы находитесь в Чехии в статусе студента – ВНЖ на основании обучения (23, 24 код визы), то год Вашего нахождения в стране в статусе студента рассчитывается как полгода. То есть, для получения ПМЖ в Чехии Вам необходимо либо получить диплом и год проработать по специальности, либо легально находится в стране в статусе студента 10 лет.
• Заполненная анкета.
• Паспорт.
• Подтверждение Вашего основания для получения ПМЖ в Чехии.
В случае если основанием для подачи документов на получение ПМЖ в Чехии является легальное нахождение в Чехии 5 лет на основании ВНЖ в Чехии, то достаточно просто указать это в анкете.
• 2 фотографии.
• Подтверждение о проживании.
• Документ подтверждающий владение чешским языком: диплом чешского государственного университета, сертификат и т.п.
• Подтверждение о наличии денежных средств для проживания в Чехии. Речь не идёт о выписке с Вашего личного счета, Вы должны предоставить документы, подтверждающие Ваш стабильный, ежемесячный доход.

ПМЖ на гуманитарном основании

• Уход за гражданином ЕС, который по медицинским показателям не может сам позаботиться о себе.
• Супруг/а или ребёнок лица, получившего в Чехии убежище.

Документы по гуманитарному основанию

 • 2 фотографии 3,5×4,5,
 • загранпаспорт,
 • документ, подтверждающий цель проживания,
 • документ, подтверждающий наличие жилья.

Мы предлагаем полное юридическое сопровождение при сборе и подаче документов на получение ПМЖ в Чехии.

Если вы окончательно решили уехать в Чехию на ПМЖ для своего проживания и бизнеса, то для начала, чтобы иметь возможность выезда в Чехию на ПМЖ, Вам нужно получить вид на жительство – ВНЖ в Чехии.

Также многие люди, которые приезжают в Чехию время от времени или живут здесь постоянно на основании двухгодовой визы, каждый раз продлевая её ещё на 2 года, обращаются в нашу компанию с просьбой помочь в получении ПМЖ в Чехии. В принципе, можно находиться в стране и на основании двухгодовой визы, при условии своевременного продления визы. Но если вы решили открывать в Чехии свой бизнес, перевозить сюда семью, иметь различные социальные льготы, мы советуем вам все-таки получить ПМЖ в Чехии.

Мы гарантируем Вам качественное выполнение работы и результат.

Внимание! Когда Вам одобрят ПМЖ в Чехии, на полиции Вам выдадут документ «ROZHODNUTI o povolení k trvalému pobytu» и этот документ необходимо хранить у себя до момента получения гражданства, так как данный документ не восстанавливается.

Информация для иностранцев с ПМЖ в Чехии

Для приобретения своей недвижимости, действуют такие же законы, как и для граждан Чехии. В Чехии существует несколько разновидностей жилья:

• собственное жилье,
• кооперативное жилье,
• аренда,
• отдельные формы жилья (общежития, хостелы).

Для покупки жилья, также можно использовать ипотечный кредит или жилищно-строительные сбережения. При наличии ПМЖ в Чехии, ставка по ипотечному кредиту будет значительно ниже.

Обязанности иностранца в МВД Чехии

• вы обязаны сообщать об изменении места жительства в Министерство до 30 рабочих дней со дня смены, если последующее место жительство будет сроком больше 180 дней,
• вы обязаны сообщать Министерству изменения связанные с: фамилией, семейным положением, данными указанных в документе или удостоверении подтверждающего разрешение на проживание,
• вы обязаны сообщить в полицию по делам иностранцев о потере паспорта,
• вы обязаны подать заявление в полицию по делам иностранцев о разрешении постоянного места жительства (виза на срок свыше 90 дней) за 60 дней со дня рождения ребенка.

Удостоверение о ПМЖ

• может быть в форме наклейки в паспорте или же в форме удостоверения с вашими биометрическими данными,
• срок действия — 10 лет (детям до 15 лет — на 5 лет),
• удостоверение необходимо продлить за 90 дней до окончания срока его действия.

Работа и бизнес в Чехии

Для предпринимателей

• Вы можете вести свой бизнес на тех же правах, как и гражданин Чехии. Заниматься предпринимательством возможно как физическому лицу так и посредническим коммерческим обществам,
• право вести предпринимательскую деятельность регистрируется в торговой канцелярии,
• после регистрации, вы так же в обязательном порядке должны зарегистрироваться в финансовой канцелярии, в управлении социального обеспечения, и иметь медицинское страхование.

Для рабочих (служащих)

• на рынке труда вы имеете те же права и обязанности, как и гражданин Чехии. В Чехии можно работать и без трудового разрешения,
• Вы имеете право на заработную плату, которую Вам выплатит работодатель за Вашу работу. Государственные органы Чешской Республики установили минимальный размер оплаты труда и работодатель не имеет права ее понизить. ,
• ваши права и обязанности должны быть указаны в заверенном трудовом контракте.
• Если Вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью, не трудоустроены, не учитесь на дневном отделении, Вы имеете право лично просить о посредническом трудоустройстве на соответствующей бирже труда.

Социальное обеспечение и пенсия

В случае старости, инвалидности или если Вы овдовели, осиротели, Вы имеете право на получение соответствующей пенсии. Относительно социального обеспечения и пенсии, Вы имеете право получать информацию в каком-либо районном управлении социального обеспечения. Сумма, которую Вы выплачиваете на социальное обеспечение, обычно включает в себя:

• страховку на пенсионное страхование,
• пособие на государственную службу занятости,
• медицинское страхование.

Вы обязаны оплачивать страховку на социальное обеспечение всегда, когда Вы трудоустроены. Если же Вы не трудоустроены, с Вас автоматически снимается эта обязанность.

Выплачиваемые пенсии

• по старости,
• по инвалидности,
• вдовамвдовцам,
• сиротам.

Размер и выплату назначает Чешское управление социального обеспечения в Праге на основании заявления.

Социальные нормы и социальные службы

Права

• вы имеете право потребовать социальное пособие,
• вы имеете право использовать социальные службы.

Обязанности

• вы обязаны придерживаться инструкций и требований социальных работников,
• если вы находитесь в ситуации, которую контролирует социальное обеспечение, вы обязаны вначале потребовать социальное пособие.

Медицинское страхование

Права

• выбрать государственную медицинскую страховку,
• выбрать лечащего врача и медицинское учреждение.

Обязанности

 • оплачивать ежемесячный страховой взнос,
 • иметь действительное удостоверение медицинской страховки,
 • оплачивать пошлину за посещение врача, если было проведено клиническое обследование; пошлина за получение лекарств,
 • лекарства, которые Вам прописали, могут быть оплачены страховой компанией полностью или частично, но также может быть, что вам придётся заплатить целую сумму самим.

В случае если Вы находитесь в Чехии в статусе «Samoplátce», то есть находясь в статусе ПМЖ не работаете, не ведёте бизнес – это не отменяет обязательные, ежемесячные отчисления за медицинское страхование. Сумма ежемесячных отчислений, в этом случае, будет рассчитана из минимальной по закону заработной платы в Чехии. Даже если Вы временно не находитесь в Чехии, медицинское страхование должно платиться ежемесячно.

Переезд в Чехию: как это устроено

Почему стоит переехать в Чехию

Чехия — близкая нам страна не только территориально, но и по духу. Стоит ли удивляться, что многие мечтают пожить в ней какое-то время или даже переехать насовсем. Начнем с того, почему иммиграция в Чехию — это хорошая идея. Те, кто пережил это на собственном опыте, утверждают, что:

 • Очень удобное близкое расположение и наличие недорогих авиабилетов в Чехию ;
 • Легкий язык, который можно выучить буквально за год;
 • Привычный нашему организму климат, к которому точно не придется приспосабливаться;
 • Спокойная и размеренная жизнь, низкий уровень преступности и коррупции.

Если говорить о недостатках переезда в Чехию, то самый весомый из них — трудности в поиске работы – самим чехам сложно порой найти хорошую работу, потому никто не ждет вас как дополнительную рабочую силу. Об этом поговорим подробнее ниже.

Если вы решили жить в Чехии, то должны позаботиться о законности вашего пребывания в стране. Есть несколько этапов, которые нужно будет пройти до получения чешского гражданства, такие как:

Долгосрочная виза (dlouhé vizum) — как «тестовый режим». Такая виза позволяет находиться в стране максимум 90 дней в течение 180, а на какой срок её дадут, зависит от оснований. Для её получения нужны конкретные основания, например, учеба на языковых курсах, а не просто «поеду-ка я пожить в Чехии». Также максимум на 90 дней в полугодии можно приехать по безвизу, но работать при этом нельзя.

ВНЖ (dlouhodobý pobyt) — его можно получить во время действия долгосрочной визы в отделении МВД Чехии. Дается оно, как правило, на 1-2 года. При этом лучше действительно там находиться на территории страны как можно дольше, поскольку если вы будете наведываться в Чехию «наскоком», права на постоянное место жительства (ПМЖ) вам, скорее всего, не видать. При подаче на ПМЖ будут считать срок пребывания и должно быть 5 лет непрерывного пребывания, без учёта времени, когда человека не было в стране. Если МВД покажется, что вас слишком долго не было без оснований (например, тяжёлая болезнь родственника), могут отказать в продлении визы или ПМЖ.

Таким образом, на ВНЖ вам нужно прожить в течение 5 лет, а также нужно обосновать причины вашего длительного пребывания в Чехии. А ими могут стать:

 • Бизнес — правда, не очень удачный вариант. Во-первых, потому что бизнес на самом деле нужно организовывать, и он должен быть прибыльным, чтобы оплачивать все налоги (да-да, тут их нужно платить). Во-вторых, вы сами должны получать стабильный доход (не менее €200 в месяц). Процент отказов в МВД очень высокий.
 • Учеба — студенческие визы получить просто, отказов практически не бывает, даже если вы просто проходите языковые курсы.
 • Воссоединение с семьей — конечно, самый простой способ получить ВНЖ. Этот пункт актуален также для владел ьцев синих карт и рабочих виз. Первые могут сразу забирать семью с собой (подаваться можно всем одновременно), вторые – только после полугода пребывания, если не ошибаюсь.
 • Работа по найму — гарантированный способ получить ВНЖ. Официальную работу в Чехии бывает довольно непросто. Однако, есть официальный сайт с вакансиями для граждан третьих стран – заходишь, находишь, подаешь заявку и ждешь своего работодателя.

ПМЖ (trvalý pobyt) — оформляется спустя 5 лет непрерывного проживания на территории страны. Если человек выезжал из страны, пересекая границу Шенгена (в Украину, к примеру), эти дни вычтут их общего срока и ждать придётся чуть дольше.

Те, кто получил ПМЖ, практически приравниваются к гражданам Чехии, разве что голосовать не могут. Для его продления обоснования уже не нужны, лишь ваше присутствие в местном МВД. Важно отметить, что для получения ПМЖ нужен сертификат о сдаче теста на знание чешского языка на уровне А1, подтверждение наличия жилья (арендованного или своего), подтверждение о наличии денежных средств в определённом размере.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА на ПМЖ (Чехия)

Чтобы не пролететь по срокам и переоформить документ вовремя, заранее рассчитайте этапы:
запись на подачу, ожидания и получение.

1. ЗАПИСЬ на подачу документов:
звонить по телефону – 974 820 680 – долгое соединение. Запастись терпением. Приготовить свои данные, чтобы четко ясно назвать.
Сказать:
Žadam o prodloužení doby platnosti průkazu o povoleni k trvalemu pobytu.
(из справки: K těmto účelům mějte připravený svůj cestovní doklad a další identifikační údaj v podobě data narození. Dále pak mějte představu o přibližném termínu objednání a agendě, kterou potřebujete vyřešit.)

Приготовить заранее свои данные:
номер своего загранпаспорта, карточки биометрии – номер и срок до какого, дата рождения, какой вопрос хотите решить – продолжение карточки биометрии, и приблизительно на какую дату вам нужно записаться. ВАЖНО НАЗВАТЬ ТУ ДАТУ, которую надо вычислить самому.
Не запишитесь ранее срока, разрешенного на продление.
СРОКИ подачи, как расчитать:
Отсчитать от срока окончания действия вашей карточки биометрии – назад 90 дней, отнять еще один день на всякий случай, и прибавить примерно 2 недели – это и будет примерно срок, когда вам уже надо звонить по телефону и записываться на свою дату. Но не ошибитесь! Если вы придете на сдачу чуть раньше, даже на 1 день – не за 90 дней, а за 91, у вас могут не принять документы.
Сроки обработки могут отличаться от объема занятости. Но обычно все по 2 недели.
Записались – 2 недели ждать на подачу, подали документы – снова 2 недели ждать – на фото и снятие отпечатков (да их снова делают, хоть в базе и есть) – после снятия снова 2 недели ожидания – и выдача новой карточки биометрии.
Итого выходит на все 6 недель.
Вполне допускаю, что в разных отделениях, в разное время года может отличаться. Но не более шести недель.

2. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ.
Придти с заполненным заявлением, бланки брать на любой полиции. Их взять заранее или придти пораньше и заполнить. Это те же самые анкеты, которые вы заполняли на оформление ПМЖ десять лет назад. Только есть небольшое отличие в заполнении.
АНКЕТА:
Вверху там, где обозначено на что подается анкета, галочкой отметить – prodlouženi prukazu o povoleni k trvalemu pobytu.
Далее, там где раздел – učel pobytu – написать trvalý pobyt.
Заполнять надо данными, которые вы указывали когда подавали документы на получение ПМЖ десять лет назад. Если у вас были изменения – значит отразить их в анкете и принести подтверждения об этом.
К слову, выполнять все поля не обязательно. Ни организацию, ни место работы, ни родителей, ни детей. Если нет малолетних детей, то взрослых не надо. Родителей тоже. Если были изменения в адресе проживания – отметить это и если адрес к моменту подачи уже отличается, то приложить документы.

Номерок очереди вас ожидает в автомате под вашей фамилией, смотрите список фамилий, листаете. Номерки в автомате обновляются раз в полчаса, и выдаются за полчаса до назначенного вам времени, приходить пораньше, но не позднее 15 минут до назначенного вам времени. Раньше нет смысла стоять у автомата.
Внимание! Время в этих автоматах не совпадает с реальным временем, в автомате и на табло время чуть опаздывает минут на 7-8. Это сделано видимо специально. (Описывается отделение полиции на Ходове).
Все, взяли номерок, анкета заполнена, паспорт загран и карточка биометрии с вами.
Вызвали ваш номер, проверили документы, забрали анкету и тут же на месте вас запишут на биометрию – Termin na biometrii: то есть на снятие отпечатков пальцев и фото – это еще плюс 2 недели. Сроки могут отличаться.

3. БИОМЕТРИЯ – ФОТО
Потом придти на снятие отпечатков и фото. Платить за это не надо. И тут же запишут на получение карточки еще через 2 недели.

4. ПОЛУЧЕНИЕ НОВОЙ КАРТОЧКИ
Не забыть про пошлину в 2500 крон в виде kolkových známek.
(Из инфо: Nový biometrický průkaz není vystaven na počkání a cizinec bude k jeho převzetí vyzván. Při vyzvednutí nového biometrického průkazu je nutno zaplatit správní poplatek ve výši 2500 Kč – hradí se formou kolkových známek.)

Стоимость 2500 крон – состоит из трех штук: по 1000+1000+500 крон. Продаются на почтах, на Главной почте. Не забудьте взять подтверждение об оплате. Если что – можно вернуть. На Главной почте эти “знамки” продаются в угловом киоске. Найти просто: встать лицом ко всем центральным приемным окошкам в зале и и посмотреть направо, в заднем углу стоит отдельный киоск.
Сказать: “колкове знамки за два а пул тисице“.
Выглядят так: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/prodej-a-eshop/kolky

5. АДРЕСА – КОНТАКТЫ
Где и куда подавать – смотреть на сайте Министерства и выбирать по своей Праге, по прописке. У каждой Праги свое отделение.
Тут описание про отделение на Ходове, для Прага 5. Поэтому все, что написано по срокам и прочее относится к этому отделению.
Также, у кого будет тот же Ходов – имейте в виду, вам заходить в ту дверь, которая сразу прямо от дороги, не заворачивать за угол. Зашли, поднялись на этаж, там автоматики на выдачу номерков.

Pracoviště Praha II BIO (okres Praha-západ; Praha 2, 4, 5 a 10)
Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov. Tel.: 974 820 680
Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 17.00 Út, Čt: 8.00 – 15.00

ДОКУМЕНТЫ НА ПОДАЧУ:
– заявление (зеленый формуляр)
– загран паспорт ваш
– ваша карточка – биометрия

(K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu cizinec doloží:
– cestovní doklad (s vyznačeným pobytovým štítkem) – загран паспорт
– průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad – карточка биометрии или иное)

Никаких финансовых справок, никаких справок из страховой и социалки о задолженности – не спрашивают, нести не надо. Это всего лишь продление срока действия вашего документа на ПМЖ. (Не продление пмж, а выдача нового документа на пмж, так же как и ваш паспорт, эта карточка имеет срок действия на 10 лет).
При подаче спрашивают – были изменения какие, менялся адрес проживания. Если у вас менялось, все изменения должны отметить в заявлении и принести документы на это.

Еще раз уточню, часто переспрашивают – вы продлеваете документ на ПМЖ – эту самую карточку, у которой срок действия на 10 лет. Каждые десять лет – продление документа. Сам ПМЖ бессрочный. Его могут отобрать, но по другим причинам.

Trvalý pobyt v ČR: как получить ПМЖ в Чехии

ru_czech_law
[ nec_p1us_u1tra ]
[ Tags | Шенгенское пространство, граждане третьих стран, правовое положение иностранцев ]

Добрый день.

Ситуация развивается так, что я, возможно, получу trvalý pobyt, но знаний по нему не имею вообще никаких. Просветите меня пожалуйста — как человеческим языком, так и ссылками на законы — по следующим вопросам:

1. Ограничена ли платность временными рамками, или действителен навсегда?
§ 79 закона № 326/1999

2. Ограничена ли платность другими рамками (например обязательство проживать именно в ЧР и не покидать ее более чем на полгода, как в гринкартой США)?
§ 77 закона № 326/1999

3. Какие права мне предоставляются в ЧР? Правильно понимаю, что все кроме политических (избирать и быть избранным)?
Článek 42 закона № 23/1991

4. Какие права мне предоставляются в других землях ЕС? Могу ли я работать там временно или постоянно?
2006/562/EC

5. Что физически есть документ о трвалем побыту? Штитек в паспорт или отдельная книжка как паспорт? Видел фотографии обоих вариантов. Есть ли в них разница?
§ 78 закона № 326/1999
2002/1030/EC

6. С какие отделением цизинецкой полиции придется контактировать после получения трвалего? Продолжать по всем вопросам ходить в обычгый концлагерь, либо уже в отделения для EC, либо в отделения “занимающиеся проблематикой трвалего побыту”?

7. Приручка упоминает о положении долгосрочного резидента ЕС, требованием для которого является 5 лет dlouhodobého pobytu. Каков статус этого “долгосрочного резидентства”, в чем его отличие от dlouhodobého/trvalého pobytu, какие права и обязанности он приносит?
2003/109/EC

UPD: исчерпывающие ответы arcady_cz добавлены inline.

Comments:
From: arcady_cz
2010-05-03 12:26 pm

4. Насколько я понимаю, это разрешение автоматически является “шенгенской визой”, т.е. права на перемещение по шенгену я не утрачу?

5. из (4) следует, таким образом, что документ должен приниматься органами стран-членов шенгенского соглашения. Действительно это для обеих форм?

From: nec_p1us_u1tra
2010-05-03 12:44 pm

Ad 4. Неправильно понимаете. Никакой “шенгенской визой” документ о разрешении на проживание или о разрешении на постоянное проживание не является. Впрочем, подробнее я об этом говорил: http://community.livejournal.com/ru_czech_law/9313.html
Инвормация все еще актуальна за исключением того, что больше нет виз типа “C+D”, а все визы типа “D” теперь позволяют перемещаться по территории стран-участниц Шенгенского соглашения согласно установленным правилам.

Ad 5. Опять же отсылаю к регламенту (EC) № 1030/2002, где этот вопрос разъясняется. Нет никакой разницы между разрешением на проживание в виде наклейки в проездном документе и в виде отдельного документа.

From: arcady_cz
2010-05-03 01:05 pm
From: verro
2010-05-03 07:18 pm
From: arcady_cz
2010-05-03 09:50 pm
From: verro
2010-05-04 09:09 am
From: arcady_cz
2010-05-04 09:10 am
From: verro
2010-05-04 02:03 pm

Nec_p1us_u1tra задал или задала вопрос следующего содержания: “Что физически есть документ о трвалем побыту? Штитек в паспорт или отдельная книжка как паспорт? Видел фотографии обоих вариантов. Есть ли в них разница?”. Итак, речь идет о документе о разрешении на постоянное проживание, выданном согласно ст. § 78 закона № 326/1999 и регламента (EC) 1030/2002. Этот документ может быть в двух формах, причем если у иностранца есть проездной документ (проще говоря, паспорт), то документ о разрешении на постоянное проживание туда вклеивается в виде наклейки. Бабушка как раз его и получает.

“Книжечка”, о которой вы говорите – это не документ о разрешении на постоянное проживание, а документ о разрешении на постоянное проживание члена семьи гражданина ЕС согласно § 87t. Это разные документы, которые подтверждают разные статусы. Законодатель поленился и схалтурил, поэтому в законе выражение “průkaz o povolení k trvalému pobytu” используется для обозначения двух разных понятий. На самом деле одно из них, которое мы и обсуждали с Nec_p1us_u1tra, действительно и есть “průkaz o povolení k trvalému pobytu”, то есть “residence permit” в терминологии Шенгенского пограничного кодекса и других директив и регламентов, а другое должно называться согласно ст. 20 директивы 2004/38/EC “kartou trvalého pobytu” или, в дословном переводе, “картой постоянного жительства” (permanent residence card). Вот в чем суть проблемы. А из того, что вы говорите и вводите в других в заблуждение следует, будто это один и тот же документ, только выдаваемый в разных формах разным категориям иностранцев. Нет, не один, а два разных документа.

Получение и оформление гражданства Чехии

Над тем, как получить гражданство в Чехии, ломают головы многие иностранцы. Не являются исключением и наши сограждане. Страна очень привлекательна для проживания, особенно впечатляет Прага, однако достаточно скупа на вручение своих паспортов. Но изменения в действующем миграционном законодательстве обещают обратить ситуацию в лучшую сторону в 2022 году.

Вид на зимнюю Прагу

Гражданство Чехии, или жизнь в стране контрастов

Одна из самых близких и дружественных стран для россиян оказывается далеко на самой доступной. И бог бы с ней – шенгенской визой для обыкновенной туристической поездки. Не так уж страшна и сложна процедура ее оформления. Речь идет о том, как получить гражданство в Чехии. Страна очень привлекательна для проживания, однако достаточно скупа на вручение своих паспортов. Но изменения в действующем миграционном законодательстве обещают обратить ситуацию в лучшую сторону в 2022 году.

Несмотря на то, что последние изменения в законодательстве республики должны были сделать эту процедуру более прозрачной, назвать ее в полной мере удачной нельзя. Лазейки для бережно хранящих чистоту нации Чехов все равно остались. Однако бюрократические преграды для получения заветного паспорта все же сократились.

Образец чешского паспорта

Изменения в миграционном законодательстве Чехии

Дружественная республика на деле оказывается не такой уж и дружественной. Для того чтобы стать гражданином Чехии, придется потратить кучу времени, сил и нервов, однако и это не гарантирует 100% успешного результата.

Чехи очень избирательно относятся к вопросу, кого принимать в свои ряды. Однако даже такие консерваторы признали несовершенство действующего законодательства, которое регулирует вопросы получения заветного паспорта республики. И несколько лет назад взялись за кардинальную его переделку. Как результат, с начала 2014 года все страждущие могли становиться гражданами этой республики уже по обновленным алгоритмам.

Изменения в Законе о гражданстве коснулись не только российских и украинских заявителей. Жителям цивилизованных и развитых стран так же нелегко стать частью чешского общества, как и нашим соотечественникам. Теперь введенные льготы распространяются и на них. Необходимый срок проживания в стране для получения статуса постоянного резидента сократился с пяти до трех лет.

Образец карточки ВНЖ в Чехии

Охотнее утверждаются в гражданских правах дети, которые родились здесь, а также отменяются обязательные тесты ДНК при выявлении родственных связей, в частности, установлении отцовства. Эти изменения продолжают действовать и в 2022 году.

Гражданином страны по упрощенной схеме и в сжатые сроки могут стать люди, которые представляют значительную ценность для культурной, спортивной и прочих сфер жизни страны. Чехия признает общепринятую практику причисления к «своим» известных артистов, спортсменов, ученых и прочих выигрышных деятелей.

Ну и главным, даже революционным изменением в этом документе можно назвать пункт, где говорится о возможности двойного гражданства в Чехии.

Ранее страна была очень категорична в этом вопросе. Иммигранты лишались связей со страной, где проживали ранее, а чехи – с родиной, если решали оформить второй паспорт, например, в теплых странах.

В связи с этим серьезные изменения коснулись и параграфов, где рассматривались гражданские отношения между бывшими или коренными чехами, по той или иной причине лишившимися или не имевшими паспорта страны.

Как получить гражданство в Чехии сегодня

Чтобы достичь желаемого результата, нужно последовательно выполнить ряд задач. Речь идет об оформлении въездной визы, получении временного вида на жительство, а затем подаче документов на ПМЖ. И только после этого, а также выполнения еще ряда условий можно собирать пакет документов и обращаться за получением гражданства.

Как россиянину попасть в Чехию

Для этого необходимо оформить шенгенскую визу. Самой первой в любом случае станет простая срочная виза, срок действия которой 3 месяца. Для этого необходимо представить стандартный список документов, а целью посещения страны указать туризм.

За время действия туристической визы и пребывания в стране можно подготовить площадку для дальнейших действий. Как вариант – купить недвижимость. Она вам все равно пригодится, если вы планируете постоянно жить на территории Чехии. Собственное жилье даст основание для оформления специальной чешской визы, которая увеличит срок пребывания в стране до 6 месяцев в году.

Национальная чешская виза

Также долгосрочная виза в Чехию может быть оформлена при других обстоятельствах и целях поездки. Например, правом находиться на территории страны в течение года обладают студенты, бизнесмены, инвесторы, иностранные сотрудники местных компаний.

Однако в этом случае требуется официальное подтверждение своих планов, то есть приглашение от учебного заведения, предприятия-работодателя или бизнес-партнеров.

Оформление вида на жительство

В Чехии получить вид на жительство легче чем в других странах ЕС. Имея долгосрочную визу, иностранец уже получает право жить, учиться или работать на территории Чехии, а также обслуживаться в местных клиниках. Однако это не является видом на жительство в полной мере.

ВНЖ можно оформить только по истечении срока долгосрочной визы.

Если быть точным, к моменту окончания долгосрочной визы у вас в паспорте уже должны быть специальные наклейки, которые делают ваше пребывание в течение следующего года-двух на территории страны законным. С этого момента и начинается отсчет вида на жительство.

Образец чешского удостоверения личности

Оформить ВНЖ в Чехии можно, представив ряд документов.

 1. Документ, подтверждающий необходимость получения ВНЖ. Это может быть разрешение на работу, предпринимательскую, инвестиционную деятельность; приглашение из образовательного учреждения, если вы едете в страну в качестве студента или научного сотрудника. Уважительной считается причина воссоединения семьи.
 2. Действующий заграничный паспорт и две фотографии к нему.
 3. Подтверждение существования места жительства. Это может быть или документ, подтверждающий частную собственность на жилье в Чехии, или договор аренды.
 4. Справка об отсутствии проблем с законом, а именно – судимости.
 5. Справка о неимении долгов из местной налоговой и управления соцобеспечения страны.
 6. Обязательная медстраховка.
 7. Доказательство своей финансовой состоятельности, то есть документы из банка, которые подтверждают наличие на счете не менее 280 тысяч рублей.

Если все документы оформлены в полном соответствии с миграционными требованиями страны, то максимум через два месяца вы получите долгожданный ВНЖ и станете на шаг ближе к получению гражданства Чехии.

Оформление постоянного места жительства

Следующим этапом после долгосрочного проживания на территории страны становится получение разрешения на ПМЖ.

ПМЖ дают после 5 лет легального и непрерывного проживания на территории Чехии.

Не после 3 лет, не после 5 лет проживания на основании ВНЖ, а после 5 лет от даты регистрации долгосрочной визы. В течении этих 5 лет вы не должны отсутствовать в Чехии (фактически в Шенгене) более чем 2 месяца в году или 10 месяцев в общем зачёте. Есть конечно исключения, но лучше на это не рассчитывать.

Тогда в местное отделение полиции необходимо принести следующие документы:

 • заполненную анкету, которая будет являться и заявлением на получение ПМЖ;
 • действующую загранку, ее копию и стандартные фотографии;
 • бумаги, подтверждающие ваше право нахождения в стране и цель поездки;
 • подтверждение вашей финансовой состоятельности и обеспеченности жильем;
 • справку об отсутствии проблем с законом как в своей стране, так и в Чехии;
 • медицинскую страховку;
 • результаты экзамена на знание чешского языка и повседневной жизни.

И если все документы оформлены в соответствии с требованиями нового действующего законодательства, то уже через три месяца вам придет положительный ответ, и вы получите заветное разрешение на постоянное место жительства. Однако вместе с новыми правами у вас появятся и новые ограничения.

Образец ПМЖ в Чехии

Соблюдать чешское законодательство нужно будет не менее тщательно, чем до получения ПМЖ, так как за любой серьезный проступок можно быть лишенным этого права.

Как стать гражданином Чехии

И, наконец, последний завершающий этап перед тем, как стать гражданином Чехии. Его реализация становится возможной только после пяти лет ПМЖ. Для этого нужно обратиться в МВД Чехии с соответствующим заявлением и представить следующие документы:

 • действующую загранку;
 • свидетельство о рождении;
 • копии документов, подтверждающих ваше законное право на пребывание в стране и постоянное проживание здесь более 5 лет;
 • заполненную в соответствии с образцом анкету;
 • автобиографию, составленную согласно определенным требованиям;
 • документы, подтверждающие текущий семейный статус;
 • справку об отсутствии проблем с законом;
 • пояснение по поводу своего текущего гражданства: можно как сохранить, так и отказаться от него.

Однако гарантий того, что после более чем десятилетнего пути, который проделан к получению паспорта Чехии, вам его вручат, – нет.

Сотрудники МВД могут инициировать тщательную проверку ваших документов и сведений, которые там указываются, и, пользуясь оставленными лазейками в законодательстве, отказаться признать вас гражданином Чехии, не объясняя мотивов.

Что поможет получить гражданство Чехии

При покупке недвижимости ваши шансы стать гражданином Чешской республики не увеличиваются. Частная собственность для государственных чиновников не показатель того, что вы готовы стать частью страны и быть ей полезными. Однако несколько лазеек, которые позволят упростить процедуру получения чешского паспорта, все же есть.

 1. Брак. Официально регистрируя отношения с гражданином этой страны, можно получить гражданство спустя несколько лет по упрощенной системе.
 2. Рождение на территории страны.
 3. Процедура усыновления гражданами этой страны.
 4. Восстановление прежнего гражданства, если от него пришлось отказаться ранее по каким-либо причинам.
 5. Эмиграция в страну в качестве беженца.

Подтверждение этих льгот также необходимо представить в чешское МВД вместе с остальными документами, как и заплатить около 13 тысяч рублей – столько стоит госпошлина за оформление гражданства.

Несмотря на то что слухи о невозможности получить чешское гражданство очень распространены и устойчивы, ситуация начала исправляться. Медленно, но верно Чехия делает первые шаги по увеличению количества интегрированных в свои ряды иностранцев.

И если ранее только половина всех поданных заявлений на получение заветного паспорта была удовлетворена, то сегодня этот процент растет. Благоприятные условия созданы внесением изменений в действующее законодательство о гражданстве, и на него в обществе возлагаются большие надежды.

ПМЖ в Чехии

Изменения в государственной программе предоставления ПМЖ в Чехии

Начиная с 2014 года, оформить ПМЖ в Чехии стало проще. Изменения иммиграционного законодательства Чешской Республики коснулись процедуры, упростив некоторые бюрократические моменты.

Причины ограничений, действовавших до 2014 года, объективны и понятны. Иностранцы в статусе ПМЖ, имея право на социальную защиту, активно пользовались этим преимуществом. Они не видели смысла работать и жили на пособие по безработице. Получается, что коренные чехи – основная масса работающего населения страны – кормили заезжих иностранцев. Чтобы избежать напряжения в обществе, страна крайне избирательно подходит к вопросу предоставления статуса постоянного резидента.

Обеспеченность жильем и работой играют решающую роль для комиссии, принимающей решение о выдаче ПМЖ. Поэтому претенденты на статус стараются купить недвижимость, как только представительство Чехии открывает им первую визу. Дополнительным побуждающим к покупке фактором является ожидаемое в 2017-2018 гг. начало роста цен на жилье.

В частности, в 2016 году продолжает действовать упрощенная процедура предоставления статуса родственникам чешских граждан. Отменено требование подтверждать отцовство путем ДНК-теста.

Статус долгосрочного резидента предоставляется на единых условиях независимо от страны подданства претендента. Льготных программ для граждан Евросоюза не предусмотрено.

Что дает ПМЖ в Чехии

 1. Трудоустройство наравне с гражданами Чехии
  Обладатель ПМЖ может работать по найму в частных компаниях и государственных учреждениях Чехии без разрешения бюро трудоустройства.
 2. Бесплатное образования для детей
  Кроме того, в средних и высших учебных заведениях и бесплатное медицинское обслуживание на все время учебы, вплоть до 26 лет.
 3. Социальная защита
  Право на пособия, пенсию.
 4. Медицинская страховка
 5. Кредитование по ипотечным программам
  Причем сумма займа может доходить до 100% оценочной стоимости приобретаемого объекта.
 6. Отсутствие необходимости ежегодно продлевать разрешение на жительство
 7. Право на получение чешского гражданства.
  После 5 лет ПМЖ.

Документы на получение ПМЖ в Чехии

 1. Заявление-анкета.
 2. Копия заграничного паспорта.
 3. 2 фотографии.
 4. Подтверждение права находиться в стране и мотива выдачи ВНЖ.
 5. Справки о финансовом состоянии, подтверждающие стабильность и уровень дохода.
 6. Документы на жилую недвижимость (в собственности или аренде).
 7. Справки об отсутствии судимости, выданные Чехией и страной гражданства.
 8. Полис медицинского страхования.
 9. Сертификат аккредитованного учебного заведения о результатах экзамена на знание чешских языка, культуры и уклада жизни.

Преимущества ПМЖ в Чехии

Географическое положение
Страна находится в центре Европы. Это позволяет быстро перемещаться по территории Шенгена, что особенно важно для путешественников и бизнесменов, ведущих внешнеэкономическую деятельность.

Менталитет
Чехов и граждан русскоязычных стран объединяют общие славянские корни и принадлежность к бывшему социалистическому лагерю. Украинцы, россияне и белорусы чувствуют себя в Чехии очень комфортно.

Высокий доход
Повышение заработной платы в Чехии превышает рост цен. Как результат – растет платежеспособность. Зарплаты и условия труда наемных работников находятся под защитой профсоюзов.

Беспрепятственное передвижение
По территории Евросоюза вы путешествуете как постоянный резидент Чехии. В страну подданства въезжаете как гражданин.

Способы получения ПМЖ Чехии

Через ВНЖ (povolení k pobytu)
Право на бессрочное проживание предоставляется иностранцу после 5 лет ВНЖ при условии пребывания в стране не менее 10 месяцев в каждом году. Эта программа не распространяется на лиц, получивших временный вид на жительство по мотиву обучения. Для въехавших по студенческой визе время пребывания в стране в контексте ПМЖ учитывается с коэффициентом 0,5, т.е. засчитывается половина срока.

Минуя ВНЖ
Программа рассчитана на лиц чешского происхождения или имеющих родственные связи с гражданами Чехии, а также тех, в ком страна заинтересована по политическим мотивам. Это такие категории иностранцев:

 1. лицо, состоящее в браке с гражданином Чехии;
 2. несовершеннолетний ребенок гражданина Чехии;
 3. родитель несовершеннолетнего гражданина Чехии;
 4. одинокий родитель в возрасте старше 70 лет гражданина Чехии;
 5. совершеннолетний ребенок чешского гражданина старше 70 лет.

Запрос на ПМЖ подается в полицию по делам иностранцев. Максимальный срок рассмотрения – 3 месяца.

Требования к соискателям ПМЖ Чехии

 1. Проживание не менее 5 лет на территории Чехии
  На основании povolení k pobytu и специальных долгосрочных виз, выданных на срок свыше 90 дней. В течение 5-летнего периода нельзя покидать страну более чем на 2 месяца в году, а самый длительный срок отсутствия не должен превышать 6 месяцев.
 2. Отсутствие проблем с законом
  Проверяют соблюдение законодательства Чехии, Евросоюза и страны гражданства.
 3. Наличие жилплощади и постоянного дохода
  ПМЖ в Чехии за инвестиции в недвижимость
 4. Знание чешского языка на уровне не ниже А1
  За 5 лет в Чехии выучить язык на таком уровне не составляет труда. Если с первого раза сдать экзамен не удалось, разрешается повторять попытки неограниченное число раз. Первая сдача экзамена – бесплатная, стоимость каждой последующей – 1500 чешских крон.

Нюансы процесса получения ПМЖ в Чехии

Обладатель ПМЖ должен неукоснительно соблюдать законы Чехии, в противном случае его могут лишить статуса и выслать из страны.

При отказе в ПМЖ: в течение 15 дней после получения официального ответа можно подать апелляцию в Комиссию по решению дел, связанных с проживанием иностранцев. Повторное отрицательное решение обжалуется в Городском суде Праги в течение 2 месяцев.

Способов, гарантирующих стопроцентную выдачу ПМЖ, не существует. Инвестиции в экономику, покупка недвижимого имущества иностранцем не обязывают чешскую сторону предоставлять ПМЖ. По всей видимости, такие условия сохранятся и в 2017 году.

Обладатель чешского ПМЖ не может быть принят на службу в полицию, армию и не может участвовать в избирательном процессе. Во всех остальных правах он приравнивается к гражданам Чехии.

Оформление вида на жительство и статуса ПМЖ в Чешской республике – основные нюансы и возможности
Получение статуса ВНЖ в Чехии наиболее выгодно для иностранцев. В стране культура и обычаи, которые не сильно отличаются от привычных. Это же касается и языка. В отличие от Австрии, Германии и Кипра, вложения для получения вида на жительства не так велики. И всего через несколько лет у вас есть возможность получения европейского гражданства.

Оформление вида на жительство

Для иностранцев есть несколько путей для получения ВНЖ:

ВНЖ в Чехии
Инвестиции в экономику.
В Чехии распространен фактор бизнес иммиграции после получения лицензии частного предпринимателя. Для лиц зарегистрировавших предпринимательское дело выдается специальная виза. Она позволяет вести собственный бизнес в пределах страны и нанимать на работу не только местных жителей, но и иностранцев. При желании возможно и привезти в страну всех членов своей семьи.

При этом не стоит забывать и про некоторые условности:

 1. Предоставить справку о годовом доходе главного заявителя (минимум 100 тысяч €) или о наличии не менее 500 тысяч € на банковском счету.Иностранец не освобождается от оплаты налогов – это обязательное условие даже при минимальной прибыли или полном ее отсутствии;
 2. Обязательно оформление медицинской страховки как минимум на полгода вперед;
 3. Перед всеми кредиторами несется обязательная материальная ответственность.

ВНЖ в Чехии за инвестиции

После получения визы иностранный предприниматель обязан зарегистрироваться в налоговой инспекции, торговом реестре и социально-пенсионном фонде. Это же правило действительно и для коренных чехов, так что ничего удивительного в требовании нет. Для иностранных предпринимателей наиболее выгодный вариант иммигрирования – регистрация новой компании. За открытие компании в Чехии необходимо оплатить около 1 тыс. евро. Это небольшая трата за возможность единовременного переезда вас и членов вашей семьи в Чехию на законных основаниях. Для тех, кто открыл свое дело в Чехии, появляется возможность не только вести свое собственное предпринимательское дело, но и сразу же по приезду оформить ипотеку для приобретения собственной недвижимости. Для получения положительного ответа на запрос о получении ипотечного жилья бизнес должен приносить стабильный высокий доход, необходимо регулярно оплачивать все налоги и трудоустроить в свою компанию несколько местных жителей.Сертификат постоянного места жительства можно получить уже через 5 лет.

Работа в Чехии

Для проживания и работы в Чехии необходимо получение официального приглашения от работодателя. В отличие от Франции и Германии, работодателю не нужно доказывать миграционной службе, почему на работу не пригласили местного жителя или уже проживающего иностранца на территории страны, потому что в Чехии наблюдается жесткий дефицит специалистов во многих сферах.Приглашение на работу и полученная вследствие рабочая виза позволяет официально работать без каких либо проблем. Оформление статуса ПМЖ доступно не через 5 лет, как предпринимателям со своим собственным бизнесом, а всего через 2,5 года – если вы попадете в специальную программу. И что самое приятное – не нужно подтверждать свою финансовую благонадежность и предоставлять выписки из банка.

Важно! По рабочей визе вы не сможете искать понравившуюся должность и менять работодателей – ваша рабочая виза зависит непосредственно от того работодателя, который оформлял для вас приглашение на работу. Также, рабочая виза не предоставляет возможности воссоединения с семьей в течение нескольких лет, но это станет возможным после получения чешского гражданства. Еще один запрет для иностранцев, приехавших в страну по рабочему приглашению – это запрет на покупку недвижимости.

Высшее образование в Чехии

Для получения учебной визы студент должен проходить обучение только в том университете, что зарегистрирован в Министерстве Образования. Со списком конкретных ВУЗов возможно ознакомиться на сайте министерства.Те университеты, что не получили аккредитацию министерства просто не имеют полномочий для оформления учебной визы иностранным студентам. Приятный бонус – обучение в ВУЗе может проходить бесплатно, студенту нужно платить только за общежитие или съемную квартиру, но для этого обучение должно проходить исключительно на чешском языке.Студент может совершенно не знать чешский – в этом ему помогут разнообразные курсы для поступающих в университеты. Они распространены по всей стране и позволяют приобрести тот необходимый языковой минимум, который необходим для обучения на различных специальностях. При необходимости язык обучения на курсах может меняться – возможен выбор между английским и чешским. Преимущество обучения в Чехии – это не только бесплатное обучение в красивом месте в исторических зданиях. Полученный диплом высоко ценится в Евросоюзе, Канаде, Австралии, США и получение стажировки в определенной компании уже не становится несбыточной мечтой. После получения диплома, у иностранных студентов есть возможность получения рабочего места в Чехии, оформить ВНЖ уже по рабочей визе и продолжать жить в стране на законных основаниях.

Для получения карты резидента со статусом ПМЖ по студенческой визе, необходимо прожить в стране как минимум 10 лет. Для других типов виз срок составляет всего 5 лет. Студентам-иностранцам в Чехии также закрыта возможность приобретения недвижимости.

Покупка недвижимости в Чехии

Для лиц, которые не оформили вид на жительство или постоянное место жительства в Чехии есть возможность покупки жилой недвижимости как на свое имя (совершить сделку от физического лица), так и на юридическое лицо (от имени компании). Покупка своего дома это оптимальный вариант для тех, кто планирует в будущем часто посещать Чехию или даже постоянно проживать в стране. Для этого ему необходимо открыть визу. Самое простое основание для получения визы иностранцу в Чехии – это совместное или самостоятельное открытие собственной компании, а именно ООО. Как собственник недвижимости иностранец может обратиться в чешское посольство с заявлением о предоставлении мультивизы. В зависимости от решения правительства – оформляется срока на 6 или 12 месяцев.

Воссоединение с семьей

Виза для воссоединения с семьей доступна не всем. Предоставляется исключительно детям не достигшим совершеннолетия (18 лет) и пожилым родителям, чей возраст превышает 70 лет. Основание для выдачи визы – один из членов семьи уже получил вид на жительство в Чехии. Долгосрочная виза выдается только на срок действия визы родственника в Чешской республике.

Оформление карты резидента с ПМЖ

Оформление постоянного места жительства доступно уже через 5 лет проживания в стране со статусом ВНЖ (исключение составляет студенческая виза, по которой ПМЖ открывается только через 10 лет). Положительный ответ гарантирован тем, кто проживал на протяжении последних лет более 10 месяцев в году на территории страны и не имел проблем с законом. Но, в некоторых случаях оформление статуса ПМЖ возможно минуя получение ВНЖ.

Эта возможность открыта для:

 1. Субъектов, пребывание которых в пределах страны выгодно для чешского правительства;
 2. Лиц с чешским происхождением (чьи родители или прародители были коренными чехами);
 3. Супругов граждан Чехии;
 4. Несовершеннолетних детей граждан Чехии;
 5. Родителя несовершеннолетнего гражданина Чехии;
 6. Совершеннолетних детей гражданина Чехии, возраст родителя при этом старше 70 лет;
 7. Одиноких родителей – как матерей, так и отцов, чей возраст превышает 70 лет.

Возраст 70 лет не случаен – это официальный пенсионный возраст в Чехии. Оформление чешского гражданства возможно после пятилетнего проживания в стране со статусом ПМЖ.

Заполните форму и получите бесплатную консультацию

Источники:
http://visacz.com/immigration/postojannoe-mesto-zhitelstva-v-chehii/
http://tripmydream.com/media/layfhak/pereezd-v-chehiju-vse-njuansu
http://czech-online.livejournal.com/1093563.html
http://ru-czech-law.livejournal.com/21401.html
http://visasam.ru/emigration/europe-emigration/kak-poluchit-grazhdanstvo-chehii.html
http://migrgroup.com/pmzh-chekhii/
http://jj-tours.ru/articles/czechia/czechia-import.html

Ссылка на основную публикацию
From: arcady_cz
2010-05-04 02:36 pm